Vedtægter

14. august 2019

Vedtægter for støtteforeningen til Det Kongelige Teater Balletskolen Odense - Dansens Venner.

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Det Kongelige Teater Balletskolen Odenses Støtteforening - Dansens Venner.
Foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. CVR. nr. 40725520

§2 Formål
Foreningens formål er at støtte Det Kongelige Teater Balletskolen Odense økonomisk for at fremme den
kunstneriske udvikling og udførelse i “danseskolen” og faglige udvikling i  “læseskolen”

§3 Medlemskab, kontingent og tilskud
Stk.  1.
Støtteforeningen er upolitisk og alle interesserede, personer og virksomheder, som kan tilslutte sig
støtteforeningens formålsparagraf kan optages som medlem af foreningen. 
Medlemmerne samt de personer som er udpeget til bestyrelsen, har ingen andel i foreningens formue eller
overskud.
Medlemskabet er personligt (pr. cpr - eller cvr. -nummer)
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen

Stk. 2
Foreningen kan ansøge og modtage tilskud, sponsorater og gaver. 
Foreningen kan lave aktiviteter og herigennem få en indtægt til foreningen. Aktiviteter skal godkendes af
ledelsen på Det Kongelige Teater Balletskolen Odense.
Foreningens indtægter går udelukkende til opfyldelse af foreningens formål og intet medlem har ved
udtræden af foreningen noget krav på foreningen.

§4 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Desuden inviteres skolens Elevrådsformand samt et medlem af
lærerkollegiet til alle bestyrelsesmøder i en rådgivende funktion.
Et af bestyrelsesmedlemmerne udpeges af Det Kongelige Teater  Balletskolen Odenses bestyrelse. De 2
ordinære medlemmer vælges på generalforsamlingen. Alle der er fyldt 18 år er valgbare til foreningen. 
 
De 3 bestyrelsesmedlemmer har alle stemmeret og ved afstemning gælder simpelt flertal.

§5 Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden for møderne. Dog skal alle møder indeholde godkendelse af
referat fra sidste møde + evt.

Bestyrelsesmøder skal afholdes, når formanden eller et flertal af bestyrelsen ønsker dette. Beslutninger
afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtige, når halvdelen af medlemmerne er tilstede. Der skal føres
beslutningsreferat.
 

§6 Uddeling af økonomisk støtte.
Det Kongelige Teater Balletskolen Odense kan søge økonomisk støtte til ekstraordinære ønsker, der
understøtter deres faglige og/eller kunstneriske formål og som ligger uden for den daglige drift.  
Uddeling af økonomisk støtte kan kun ske efter skriftlig ansøgning 1 gang om året.
 

§7 Økonomi og regnskab
Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling i
revideret stand. 
Udgifterne skal attesteres af formanden eller kassereren. Foreningens midler indsættes på en konto i et
pengeinstitut og administreres på forsvarlig vis af bestyrelsen.
 

§8 Tegningsberettiget
Foreningen tegnes af formand og kasserer 
Den til enhver tid siddende formand eller kasserer har fuldmagt til foreningens konto. 
Den til enhver tid siddende bestyrelse tager ved simpelt flertal stilling til anvendelsen af foreningens midler
i overensstemmelse med foreningens formål.
 

§9 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år maximalt 1
måned efter balletskolens generalforsamling og indvarsles på mail 14 dage før afholdelse.
 

§10
Stk. 1
Dagsordenen skal på generalforsamlingen have følgende punkter:
1. valg af dirigent
2. formandens beretning til godkendelse
3. forelæggelse af revideret regnskab
4. fastsættelse af næste års kontingent
5. behandling af indkomne forslag
6. valg til bestyrelsen efter reglerne i vedtægterne
7. evt. valg af revisor
8. eventuelt
 

Stk. 2
Forslag til næste års kontingent fremsættes af bestyrelsen og sendes til medlemmer sammen med
indkaldelse til generalforsamlingen.
 

Stk. 3
Indkomne forslag skal senest være bestyrelsen i hænde 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at der er 1 medlem på valg i ulige år og 1
medlem på valg i lige år. (Medlemmet, der udpeges af bestyrelsen på Det Kongelige Teater Balletskolen
Odense udpeges i lige år).
Genvalg kan finde sted. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og medlemmer.
 

Stk. 5
Såfremt et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette foregå.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.
 

§11 Stemmeret
Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem som er fyldt 18 år, der har betalt deres kontingent
senest den 1. marts forud for generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller mindst 1/5 af
medlemmerne skriftligt begærer dette. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14
dages varsel. 

§13 Vedtægtsændringer
Eventuelle vedtægtsændringer kan kun foretages på generalforsamlingen og vedtages med 2/3 flertal af de
fremmødte.
 

§14 Opløsning
Opløsningen skal godkendes både på en ordinær generalforsamling, hvor dette emne er optaget som et
særligt punkt på dagsordenen. Ophævelsen kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer
herfor. Opløses foreningen tilfalder eventuelle midler Det Kongelige Teater Balletskolen Odense (cvr.
26804493)


Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 14. august 2019
__________________________
Dirigent, Dorthe Lund Kaack
__________________________
Formand, Jacob Ryborg  Grønning
__________________________
Kasserer, Gitte Pedersen

___________________________
Bestyrelsesmedlem, John Erik Mejlgaard Larsen


Referat af Stiftende generalforsamling d. 14. august 2019

Stiftende generalforsamling Støtteforeningen, Balletskolen Odense d. 14. august 2019

Dagsordenen for den stiftende generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Fremlæggelse af foreningens formål
4. Drøftelse af foreningens aktiviteter
5. Vedtagelse af foreningens vedtægter
6. Vedtagelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse
8. Evt.

Referat af den stiftende generalforsamling
1. Dorthe Lund Kaack blev valgt til dirigent
2. Jacob Ryborg Grønning blev valgt til referent
3. Foreningens formål blev fremlagt. Foreningens formål er, at støtte Det Kongelige Teater,
Balletskolen Odense økonomisk for at fremme den kunstneriske udvikling og udførelse i
“danseskolen” og faglige udvikling i “læseskolen”
4. Foreningen vil gennem forskellige aktiviteter arbejde for at skabe midler til at støtte
aktiviteter på Balletskolen. Det kan være aktiviteter som fx banko, bartjans til store
koncerter, fondsansøgninger, ansøgning om sponsorater mv.
5. Vedtægterne for foreningen blev gennemgået, hvorefter de blev vedtaget.
6. Kontingentet blev fastsat til 100 kr. pr. medlem pr. år (18 år og ældre) 50 kr. pr. medlem pr.
år (10-17 år) og 0 kr. pr. medlem pr. år (0-9 år)
7. Jacob Ryborg Grønning, der er udpeget af Det Kongelige Teater Balletskolen Odense blev
valgt som foreningens formand.
Gitte Pedersen blev valgt som kasser (på valg i ulige år)
John Mejlgaard Larsen som medlem. (på valg i lige år)
8. Der var ingen punkter under evt.

Referent / Dirigent
Jacob Ryborg Grønning / Dorthe Lund Kaack