Støtteforeningen for Balletskolen Odense


Vedtægter for Støtteforeningen for Balletskolen Odense

7. oktober 2020

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Støtteforeningen for Balletskolen Odense.
Foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. CVR. nr. 40725520

§2 Formål
Foreningens formål er at støtte Det Kongelige Teater Balletskolen Odense økonomisk for at fremme den
kunstneriske udvikling i “danseskolen” og faglige udvikling i  “læseskolen”

§3 Medlemskab, kontingent og tilskud
Stk.  1.
Støtteforeningen er upolitisk og alle interesserede, personer og virksomheder, som kan tilslutte sig
støtteforeningens formålsparagraf kan optages som medlem af foreningen. 

Medlemmerne samt de personer som er udpeget til bestyrelsen, har ingen andel i foreningens formue eller
overskud.

Medlemskabet er personligt (pr. cpr - eller cvr. -nummer)

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentperiode:1/8-31/7

Stk. 2
Foreningen kan ansøge og modtage tilskud, sponsorater og gaver.
 
Foreningen kan lave aktiviteter og herigennem få en indtægt til foreningen.

Foreningens indtægter går udelukkende til opfyldelse af foreningens formål, og intet medlem har ved
udtræden af foreningen noget krav på foreningen.

§4 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Desuden inviteres skolens Elevrådsformand samt et medlem af
lærerkollegiet med til udvalgte bestyrelsesmøder i en rådgivende funktion.
Et af bestyrelsesmedlemmerne udpeges af Det Kongelige Teater  Balletskolen Odenses bestyrelse. De 4
ordinære medlemmer vælges på generalforsamlingen. Alle der er fyldt 18 år er valgbare til foreningen. 
 
De 5 bestyrelsesmedlemmer har alle stemmeret, og ved afstemning gælder simpelt flertal.

§5 Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden for møderne. Dog skal alle møder indeholde godkendelse af
referat fra sidste møde + evt.

Bestyrelsesmøder skal afholdes, når formanden eller et flertal af bestyrelsen ønsker dette. Beslutninger
afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtige, når halvdelen af medlemmerne er tilstede. Der skal føres
beslutningsreferat.
 

§6 Uddeling af økonomisk støtte.
Stk.  1.
Det Kongelige Teater Balletskolen Odense kan søge Støtteforeningen om økonomisk støtte. Der gives ikke støtte til udvalgte elever eller forestillinger.

Stk. 2
Uddeling af økonomisk støtte sker efter skriftlig ansøgning 2 gange om året.

§7 Økonomi og regnskab
Regnskabet følger skoleåret. (1/8-31/7)

Regnskabet fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling i revideret stand. 

Udgifterne skal attesteres af formanden eller kassereren. Foreningens midler indsættes på en konto i et
pengeinstitut og administreres på forsvarlig vis af bestyrelsen.
 

§8 Tegningsberettiget
Foreningen tegnes af formand og kasserer.

Den til enhver tid siddende formand eller kasserer har fuldmagt til foreningens konto. 

Den til enhver tid siddende bestyrelse tager ved simpelt flertal stilling til anvendelsen af foreningens midler
i overensstemmelse med foreningens formål.
 

§9 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes årligt i tredje kvartal og indvarsles på mail senest 14 dage før afholdelse.
 

§10
Stk. 1
Dagsordenen skal på generalforsamlingen have følgende punkter:
1. valg af dirigent
2. formandens beretning til godkendelse
3. forelæggelse af revideret regnskab
4. fastsættelse af næste års kontingent
5. behandling af indkomne forslag
6. valg til bestyrelsen efter reglerne i vedtægterne
7. evt. valg af revisor
8. eventuelt
 

Stk. 2
Forslag til næste års kontingent fremsættes af bestyrelsen og sendes til medlemmer sammen med
indkaldelse til generalforsamlingen.
 

Stk. 3
Indkomne forslag skal senest være bestyrelsen i hænde 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. 2 medlemmer er på valg i hhv. lige og ulige år. Medlemmet, der udpeges af bestyrelsen på Det Kongelige Teater Balletskolen Odense udpeges i lige år.

Genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og medlemmer.
 

Stk. 5
Hvis et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette foregå.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.
 

§11 Stemmeret
Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem som er fyldt 18 år, der har betalt deres kontingent
forud for generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller mindst 1/5 af
medlemmerne skriftligt begærer dette. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14
dages varsel. 

§13 Vedtægtsændringer
Eventuelle vedtægtsændringer kan kun foretages på generalforsamlingen og vedtages med 2/3 flertal af de
fremmødte.
 

§14 Opløsning
Opløsningen skal godkendes både på en ordinær generalforsamling og en ekstraordinær generalforsamling, hvor dette emne er optaget som et særligt punkt på dagsordenen. Ophævelsen kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Opløses foreningen tilfalder eventuelle midler Det Kongelige Teater Balletskolen Odense (cvr. 26804493)


Vedtægterne er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, den 7. okt
__________________________
Dirigent, BetinaFurbo
__________________________
Formand, Jacob Ryborg  Grønning
__________________________
Kasserer, Gitte Pedersen


Underskrevet vedtægter